Welcome to Bluerack

Uslovi korišćenja

Pročitajte uslove korišćenja naših usluga

Klijentski nalog

Svako lice može da pošalje zahtev za registraciju naloga i pritom treba da unese istinite kontakt informacije: ime i prezime, adresu, telefon i e-mail adresu. Ukoliko su unete netačne informacije (pogrešan telefon, e-mail adresa…) konekt hosting će izbrisati klijentski nalog. Sva obaveštenja od strane konekt hostinga će korisniku biti poslata na e-mail adresu. Nakon uspešnog kreiranja klijentskog naloga, lice postaje korisnik konekthostinga.info Korisnik je dužan da, u slučaju promene e-mail adrese, ažurira istu u okviru svog klijentskog naloga. Korisnik je dužan da čuva podatke za login u klijentski nalog i da ne daje podatke drugim licima.


Poručivanje hostinga

Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine preko sajta i plaćanje iste. Korisnik je dužan da se prethodno informiše o specifikacijama hosting paketa i domena koji želi da zakupi. Konekt hosting ne snosi odgovornost ukoliko je korisnik zakupio hosting paket a usluga mu ne odgovara.


Plaćanje

Nakon izvršene porudžbine, korisnik dobija predračun za usluge sa podacima za vršenje uplate.

Ukoliko korisnik nakon 15 dana od dana izvršene porudžbine nije izvršio uplatu i nije se odazvao na e-mail poruke i telefonske pozive, porudžbina se otkazuje.


Realizacija porudžbine

Realizacija porudžbine (registracija domena, otvaranje hosting naloga, audio streaming) biće izvršena nakon prijema uplate za poručene usluge. Dodatne usluge (zakup IP adrese, zakup servera) se realizuju nakon prijema uplate i procesa nabavke istih bez preciziranog vremenskog perioda. Konekt hosting ima pravo da odbije bilo koju porudžbinu bez navedenog razloga.


Parametri pristupa

Nakon realizacije usluge, korisnik dobija parametre na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu. Korisnik je dužan da čuva parametre, da ne daje parametre neovlašćenim licima i dužan je da brine o bezbednosti računara na kome se nalaze podaci, specifično da ga čuva od hakera, virusa i drugog nepoželjnog softvera. U slučaju da korisnik zagubi parametre, potrebno je da kontaktira tehničku podršku i da pošalje zvaničan nalog putem emaila ili faxa.


Obnova usluga

Pred isticanje usluge korisnik dobija obaveštenja na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu. Ukoliko se korisnik ne odaziva na telefonske pozive i e-mail poruke i ne uplati obnovu usluge, usluga će biti suspendovana po isteku datuma za obnovu.
Nakon 15 dana Konekt hosting zadržava pravo da obriše fajlove sa servera bez prethodne konsultacije sa korisnikom. Korisnik je dužan da napravi backup fajlova koji su se nalazili na zakupljenom hostingu u predviđenom roku.


Tehnička podrška

Tehnička podrška funkcioniše isključivo preko tiketing sistema http://helpdesk.konekt.rs. Podrška se pruža isključivo za usluge koje imate zakupljene kod nas.
Ne pružamo podršku za plug-inove, module, dodatke itd. koji se naknadno mogu instalirati (npr. Joomlu, WordPress itd..).


Održavanje servera

Konekt hosting ima pravo da unapređuje i vrši izmene na software-u i hardware-u servera bez konsultacije sa korisnicima tih hostinga.


Sadržaj i održavanje hostovanog sajta

Korisnik je u potpunosti odgovoran za celokupan sadržaj sajta koji hostuje na serveru konekt hostinga. Zabranjena je prezentacija sadržaja koji može biti štetan po servere Konekt hostinga ili bilo koji drugi server na Internetu, kao i postavljanje linkova ka takvom sadržaju na Internetu. Primeri neprihvatljivog sadržaja: piratski softver, hakerski programi ili arhive, warez sajtovi, irc…

Nedozvoljeni su prenos ili prezentacija bilo kakve informacije, podatka ili materijala koji je u suprotnosti sa pravnim propisima RS, kojim se vrši krivično delo ili privredni prestup, povreda odredaba autorskog prava i prava industrijske svojine, delo nelojalne konkurencije, povreda dobrih poslovnih običaja i svako drugo ponašanje suprotno opšteprihvaćenim moralnim načelima.

Nedozvoljen je neautorizovani pristup sadržaju drugih korisnika, promena sadržaja, brisanje ili bilo kakva prerada sadržaja.

Korisnici kontent menadžment sistema (PHP Nuke, Mambo, Joomla, itd.) kao i svih drugih skriptova koje postave na svoj hosting su obavezni da prate dešavanja na polju sigurnosti i zaštite ovakvih sistema i da uklone poznate ranjivosti redovnim održavanjem i primenom patch-ova i update-a. Konekt hosting nije odgovoran ukoliko dođe do upada na sajt korisnika, korisnik je dužan da primeni mere zaštite. Ukoliko do upada dođe, Konekt hosting će suspendovati hosting korisnika i obavestiti ga o merama bezbednosti a korisnik je dužan da te mere sprovede. Korisnik je dužan da očisti zaražene fajlove i kontaktira tehničku podršku putem tiketa i tek tad će hosting ponovo biti aktiviran. Ukoliko korisnik ne može sam da izvrši čišćenje zaraženih fajlova, Konekt hosting može izvršiti uz dogovorenu nadoknadu.


Backup

Konekt hosting nije odgovoran za nestale ili oštećene fajlove korisnika. Korisnik na sebe preuzima punu odgovornost za sve fajlove na zakupljenom hostingu kao i za održavanje i backup istih. Korisnik ima opciju da sam pravi backup iz cPanela.

Konekt hosting pravi backup svih sajtova jednom mesečno.


E-mail slanje

Konekt hosting ne sme biti izvor, posrednik ili odredišna adresa u vezi sa prenosom neželjenog e-maila, e-mail bombi i drugih masovnih e-mailova. Vaš nalog ne sme da bude početna, posrednička ili krajnja adresa za takve e-mailove. Masovni e-mail je poruka poslata na više od 1000 e-mail adresa ili na više news grupa.

U slučaju kršenja uslova i masovnog slanja maila, Konekt hosting zadržava pravo da suspenduje nalog korisnika na neodređeno vreme ili u potpunosti ugasi nalog bez povraćaja novca.

Za limite i dodatna uputstva, vezana za upotrebu mailing lista i slanje maila, kontaktirajte tehničku podršku .


Preduzimanje mera u slučaju neprihvatljivog ponašanja

Konekt hosting neće aktivno pratiti rad korisnika sa ciljem da se uveri da li se poštuju pravila ponašanja. Korisnik Konekt hosting je dužan da sarađuje pri preuzimanju preventivnih i korektivnih aktivnosti radi sprečavanja kršenja Pravilnika  ponašanja;

Provera rada korisnika se vrši na osnovu žalbe od strane trećeg lica i u tom slučaju procedura je sledeća:

1. U slučaju žalbe ili neizmirenih obaveza, Konekt hosting će poslati e-mail kontaktirati korisnika i naložiti mu da otkloni problem.

2. U slučaju da korisnik ne reaguje na vreme ili da nije dostupan, Konekt hosting će suspendovati prezentaciju (web sajt) sve dok se problem ne otkloni.

3. U slučaju ponovljenih kršenja pravilnika Konekt hosting zadržava pravo da bez povratka sredstava prekine pružanje web hosting usluge.

4. U slučaju kršenja zakona, Konekt hosting će učiniti dostupnim relevantne podatke i informacije nadležnim organima, ukoliko za to postoji zakonska obaveza.

5. U slučaju da aktivnosti korisnika nanesu materijalnu štetu Konekt hosting u (kazne, oštećenja sistema…) zadržavamo pravo da naplatimo troškove u duploj vrednosti ili pokrenemo pravni postupak sa zahtevom za naknadu štete.


Iskorišćenost prostora, protoka I opterećenje servera

Prezentacija korisnika ne sme ni u kom trenutku da optereti CPU našeg servera više od 5%. Ukoliko do toga dođe zbog neoptimizovane web aplikacije ili baze, prezentacija će biti suspendovana dok se problem ne otkloni. Korisnik je u obavezi da vodi računa o preostalom prostoru na disku. Ukoliko slobodan prostor padne ispod 10% korisnik mora preći na veći paket ili ukloniti nepotrebne fajlove, kako bi oslobodio prostor i omogućio nesmetano funkcionisanje sajta.

Korisnicima je svakog meseca dodeljen protok koji odgovara njihovom hosting paketu. Obaveza je korisnika da prati upotrebu protoka. U slučaju da u toku meseca korisnik potroši sav dodeljen protok njegov sajt će biti automatski suspendovan.Ukoliko je ovo opterećenje rezultat izuzetno posećenog sajta, tj. ako je vaš sajt prerastao ograničenja hostinga koji ste zakupili, kontaktirajte nas i ponudićemo vam odgovarajuće hosting rešenje.


Promene cena

Konekthosting zadržava pravo promene cena usluga koje pruža ali je u obavezi da obavesti korisnike putem emaila.


Vanredne okolnosti

Konekt hosting zadržava pravo da u slučaju vanrednih okolnosti promeni ili suspenduje bilo koji sajt, nalog, bazu podataka, ili bilo koju drugu komponentu sajta za koju smatra da prouzrokuje probleme ili velika opterećenja servera.


Procedura u slučaju hacovanog accounta

Ukoliko se desi da klijentov hosting account bude hakovan, bude upada, ubačenog virusa ili se šalje spam sa tog accounta, procedura Konekt hosting je sledeća:

1. U slučaju prvog upada sledi suspendovanje accounta i slanje maila klijentu u kome su naznačeni brojevi telefona na koje treba da nas kontaktira čim pročita mail
2. U slučaju drugog upada sledi suspendovanje accounta na 24h
3. U slučaju trećeg upada hosting account se briše sa našeg servera bez povraćaja novca


Odgovornost

Konekt hosting nije odgovoran za bilo koju štetu koju vaš posao može pretrpeti. Konekt hosting ne garantuje direktno niti indirektno za usluge koje pruža. Konekt hosting nije odgovoran za gubitke podataka, neuručene poruke, pogrešno uručene podatke, podešavanje mail naloga kao i za sve prekide u radu.


Odšteta

Korisnik je saglasan da nema prava na bilo kakvu odštetu od Konekt hosting-a što uključuje zahteve, gubitke i troškove, uklljučujući troškove advokata i sudskog procesa. Konekt hostingnije odgovoran u slučaju:
•    povrede lica ili imovine izazvane našim proizvodom ili proizvodom u vezi sa Konekt hosting
•    da sadržaj bilo kog korisnika krši ili navodno krši prava svojine trećih lica
•    da sadržaj bilo kog našeg korisnika krši Zakon o autorskim pravima


Politika privatnosti i Obaveštenje o obradi podataka ličnosti

Obaveštenje o obradi podataka ličnosti

Poštovani,

Ovo obaveštenje daje se u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 97/2008, 104/2009, 68/2012 i 107/2012) radi upoznavanja klijenta, potencijalnog klijenta ili drugog lica sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti od strane Konekt doo, Karađorđeva 12/248 , Smederevo .
Podaci o ličnosti se prikupljaju ako ste nam iste dobrovoljno dali prilikom registracije, popunjavanjem formulara, slanjem e-maila ili drugim načinom pisane, usmene ili elektronske komunikacije, kao i prilikom naručivanja/kupovine proizvoda ili zahtevanja usluga, slanja upita ili zahteva za dostavljanje materijala ili na drugi sličan način.
Davanjem svojih podataka potvrdjujete da ste saglasni da Konekt doo može obrađivati Vaše podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima.
Ko smo mi

KONEKT d.o.o., Konekt d.o.o. ; Karađorđeva 12/248b ; 11 300 Smederevo ; [email protected] , [email protected] ; 026 240-240 .
Vaše podatke ćemo koristiti da nastavimo komunikaciju u vezi sa Vašom narudžbinom, vašim upitom i ponudom DIGISTORE-a. Slanjem informacija sadržanih u obrazcu za naručivanje/registraciju, slažete se sa tim da će DIGISTORE pročitati i analizirati dostavljene informacije kao I i da će Vas kontaktirati u vezi Vašom narudžbinom, vašim upitom i ponudom DIGISTORE-a
Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

KONEKT d.o.o. prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Adresa
Svrha prikupljanja podataka

Svrha prikupljanja podataka jeste ostvarivanje kontakta i pružanje mogućnosti da Vas obavestimo o ponudama i dodatnim informacijama/aktuelnostima koje Vas interesuju . Obrada podataka je u interesu ostvarivanja Vaših prava vezano za kupljene proizvode i pružene usluge.
Davanjem podataka o ličnosti saglasni ste da Konekt d.o.o iste koristi za potrebe svog redovnog poslovanja i izvršavanja obaveza po svim započetim i budućim poslovima sa Vama, uključujući i dostavljanje ponuda za proizvode i usluge , istraživanje tržišta i zadovoljstva klijenata, ažuriranje, kao i statističke analize i obrade.
Davanjem svojih podataka dajete saglasnost da iste možemo obrađivati u skladu sa odredbama Zakona i drugim propisima, kao i da ih možemo prosleđivati svojim povezanim licima radi ostvarivanja Vaših prava vezano za kupljene proizvode i pružene usluge.
KONEKT d.o.o. podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

Pravni osnov obrade podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno.
Davanjem svojih podataka smatramo da ste dali saglasnost da se isti obrađuju u skladu sa Zakonom, kao i da ste obavešteni i upoznati sa načinom prikupljanja i obrade tih podataka.
Zaštita podataka

KONEKT d.o.o. štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
tehničke mere zaštite;
kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni lični podaci;
kontrolu dostupnosti podataka;
ostale mere informacione bezbednosti
Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem KONEKT d.o.o. na sledeće načine:
Konekt doo; Karađorđeva 12/248b; 11 300 Smederevo; [email protected]; 026/240-240
Rok čuvanja podataka

KONEKT d.o.o. čuva Vaše podatke na neodređeno vreme, odnosno do povlačenja saglasnosti korisnika.
Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na [email protected] ili telefonom na +381 11 3408 900.

© Copyright 2007.-2020. Konekt Hosting | Part of KONEKT DOO SERBIA